پروفایل الهام صادقی نژادجزوه های نوشته شده توسط الهام صادقی نژاد

الکترو مغناطیس

قالیبافان
15000 تومان

سیستم دیجیتال 1

ایوری سلیمانی
9000 تومان

جبر خطی

نایبی آستانه
15500 تومان

کنترل مدرن

قلی زاده
13000 تومان