استاتیک

زمانی بیدختی
8000 تومان
6500 تومان

تحلیل سازه ها 1

شامخی امیری
10500 تومان
10500 تومان

استاتیک

محمدیون
9500 تومان

دینامیک

جلالی
10000 تومان

استاتیک

جلالی
9000 تومان

دینامیک

جلالی
6500 تومان
10000 تومان

تکنولوژی بتن پیشرفته

دکتر امیر اقدس
2500 تومان

مکانیک خاک 2

دکتر کرامتی
10000 تومان

مقاومت 2

دکتر پهلوان
10000 تومان