ریاضی مهندسی

نایبی آستانه
13000 تومان

الکترو مغناطیس

قالیبافان
15000 تومان
10500 تومان

سیستم دیجیتال 1

ایوری سلیمانی
9000 تومان

برنامه نویسی

ابراهیمی
6500 تومان

ریاضی مهندسی

سید برزگر
9500 تومان
7000 تومان

سیستم دیجیتال 1

ابولقاسمی
7000 تومان

الکترونیک 2

ابولقاسمی
6000 تومان
4500 تومان

ریاضی مهندسی

سعیده فردوسی
11000 تومان

الکترونیک 2

ابراهیمی
7500 تومان

جبر خطی

نایبی آستانه
15500 تومان

کنترل مدرن

قلی زاده
13000 تومان
10000 تومان

الکترومغناطیس

دکتر رجایی
8000 تومان

مدار الکتریکی 1

دکتر فاطمی زاده
10000 تومان

محاسبات عددی

دکتر باقرپور
8000 تومان

ریاضی مهندسی

دکتر هاشمی
12000 تومان

ریاضی مهندسی

دکتر مرزبان
رایگان

پروژه کنترل خطی

دکتر محمود مولا
75000 تومان