دانشگاه های ایران و انواع آن

دانشگاه های ایران و انواع آن

یکی از موضوعات مهمی که هر ساله دانش آموزان ...

دانشگاه تهران را بهتر بشناسیم !

دانشگاه تهران را بهتر بشناسیم !

یکی از اشتباهاتی که دانش آموزان بعد از دری ...

دانشگاه اصفهان، بزرگترین دانشگاه مرکز کشور

دانشگاه اصفهان، بزرگترین دانشگاه مرکز کشور

دانشگاه اصفهان که با وسعت 4 میلیون متر مرب ...

دانشگاه شیراز، اولین دانشگاه دارای مدرک بین المللی

دانشگاه شیراز، اولین دانشگاه دارای مدرک بین المللی

دانشگاه شیراز در اول با نام دانشگاه پهلوی ...

کارآموزی و اهمیت آن برای دانشجویان

کارآموزی و اهمیت آن برای دانشجویان

به طور کلی هدف از ایجاد دانشگاه ها تربیت و ...